Vedtægter

   

                                                                                          Faxe skytteforening
                                                                                                  Vedtægter

 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er FAXE SKYTTEFORENING. Foreningen er stiftet i 1911 og dens hjemsted er Faxe kommune.

 1. Formål

Faxe skytteforenings formål med det frivillige folkeroplysende foreningsarbejde er med udgang i skydning i det forplantende fællesskab, at styrke folkeoplysning og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktive og engageret i samfundslivet.

Foreningens formål er endvidere at dyrke skydning som idræt og konkurrence samt på en anden måde virke for skydesportens fremme.

 1. Organisationens forhold

Foreningen er gennem DGI Storstrømmen tilslutte DGI og derved undergivet disse vedtægter.

Ved udmeldelse af DGI-Storstrømmen eller SSF afleveres de herfra modtagne materialer, som er deres ejendom.

 1. Medlemmer

4.1 Som Aktiv medlemmer kan optages børen og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

4.1.1 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 1. Bestyrelsen

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 9 medlemmer.

5.2 Valgbare er alle aktive medlemmer over 16 år. Dog skal formanden, kasserne samt mindst 4 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer være personligt myndige.

5.3 Formanden kan ikke være på valg samtidig med kasser og næstformand. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

5.4 Foreningen er af politimesteren i den politikreds hvor foreningen er hjemmehørende, bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed

Foreningen har pligt til at orienter politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegning fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længer bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 1. Udvalg

Foreningen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsættes for skydning m.v.

 1. Kontingent

Følgende års kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling

 1. Hæftelse

8.1 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene forretningen hæfter med dens respektive formue.

8.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

8.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 1. Generalforsamling

9.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hver år i marts måned

9.2 Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved annoncering i lokal ugepresse eller ved brev til de stemmeberettigede medlemmer.

9.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forud.

9.4 Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

9.5 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftligt afstemning kan efter ønske foretages,

9.6 der føres protokol over vedtagende beslutninger.

10.Ordinær generalforsamling.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller
 3. Aflæggelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
 7. Valg af bestyrelse jf. § 5.A. Formand (kun lige år)
 1. Formand (kun lige år)
          B. Kasser (kun ulige år)
            C. Næstformand (kun ulige år)
            D. 3 Bestyrelsesmedlemmer
            F. 2 suppleanter
            G. 1 Bilagskontrollant
            H. 1 Bilagskontrollant suppleant
 2. Eventuelt
 1. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 1. Foreningens tegnelse

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kasseren.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan ved fuldmagt give kasseren ret til at føre den daglige drift.

 1. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelse/ udvalget- senest ved næste møde.

 1. Regnskab.

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og senest den 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 1. Foreningens opløsning.

15.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 11).

15.2 Ophøre foreningen at eksister, eller udmelder foreningen sig, skal den til moderorganisationen jf. § 2, aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.

15.3 Udover det i stk. 2 nævnte tager den oplæsende generalforsamling stilling til den øvrige formue anvendelse, under hensyntagen til folkeoplysningsloven.

 Således vedtaget den 29. september 2021